Opus Bach, Vol 3 Peter Kofler

Cover Opus Bach, Vol 3

Album info

Album-Release:
2023

HRA-Release:
28.03.2024

Label: Farao Classics

Genre: Classical

Subgenre: Chamber Music

Artist: Peter Kofler

Composer: Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Album including Album cover Booklet (PDF)

?

Formats & Prices

FormatPriceIn CartBuy
FLAC 96 $ 26.40
 • Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Prelude & Fugue in E Minor, BWV 533:
 • 1Bach: Prelude & Fugue in E Minor, BWV 533: I. Prelude02:20
 • 2Bach: Prelude & Fugue in E Minor, BWV 533: II. Fugue02:54
 • O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 618:
 • 3Bach: O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 61803:25
 • Christe, du Lamm Gottes, BWV 619:
 • 4Bach: Christe, du Lamm Gottes, BWV 61901:03
 • Christus, der uns selig macht, BWV 620:
 • 5Bach: Christus, der uns selig macht, BWV 62002:02
 • Da Jesus an dem Kreuze stund, BWV 621:
 • 6Bach: Da Jesus an dem Kreuze stund, BWV 62101:22
 • O Mensch, bewein dein Sünde groß, BWV 622:
 • 7Bach: O Mensch, bewein dein Sünde groß, BWV 62205:41
 • Wir danken dir, Herr Jesu Christ, BWV 623:
 • 8Bach: Wir danken dir, Herr Jesu Christ, BWV 62300:59
 • Hilf Gott, daß mir's gelinge, BWV 624:
 • 9Bach: Hilf Gott, daß mir's gelinge, BWV 62401:22
 • Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770:
 • 10Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita I01:00
 • 11Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita II00:56
 • 12Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita III00:40
 • 13Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita IV01:03
 • 14Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita V00:43
 • 15Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita VI00:42
 • 16Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita VII00:49
 • 17Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita VIII00:54
 • 18Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita IX03:34
 • 19Bach: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 770: Partita X04:11
 • Fantasia in C Minor, BWV 1121:
 • 20Bach: Fantasia in C Minor, BWV 112103:28
 • Fugue on a Theme by Giovanni Legrenzi, BWV 574:
 • 21Bach: Fugue on a Theme by Giovanni Legrenzi, BWV 57407:04
 • Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78:
 • 22Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Choral00:42
 • 23Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Var. 101:01
 • 24Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Var. 200:57
 • 25Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Var. 301:07
 • 26Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Var. 400:48
 • 27Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Var. 500:32
 • 28Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV Anh. 78: Var. 600:56
 • Wir glauben all an einen Gott, BWV 1098:
 • 29Bach: Wir glauben all an einen Gott, BWV 109803:06
 • Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 1099:
 • 30Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 109902:29
 • Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 1100:
 • 31Bach: Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 110002:21
 • Fantasia & Fugue in G Minor, BWV 542 "The Great":
 • 32Bach: Fantasia & Fugue in G Minor, BWV 542 "The Great": I. Fantasia06:12
 • 33Bach: Fantasia & Fugue in G Minor, BWV 542 "The Great": II. Fugue06:29
 • 34Bach: Prelude & Fugue in C Minor, BWV 546: I. Prelude06:11
 • 35Bach: Prelude & Fugue in C Minor, BWV 546: II. Fugue05:44
 • O Lamm Gottes unschuldig, BWV 656:
 • 36Bach: O Lamm Gottes unschuldig, BWV 65607:22
 • Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665:
 • 37Bach: Jesus Christus, unser Heiland, BWV 66504:37
 • Prelude & Fugue in A Minor, BWV 551:
 • 38Bach: Prelude & Fugue in A Minor, BWV 55106:17
 • Jesus Christus, unser Heiland, BWV 666:
 • 39Bach: Jesus Christus, unser Heiland, BWV 66603:21
 • An Wasserflüssen Babylon, BWV 653:
 • 40Bach: An Wasserflüssen Babylon, BWV 65305:35
 • Prelude in A Minor, BWV 569:
 • 41Bach: Prelude in A Minor, BWV 56904:54
 • Fantasia on "Wo Gott der Herr nicht beÿ uns hält", BWV 1128:
 • 42Bach: Fantasia on "Wo Gott der Herr nicht beÿ uns hält", BWV 112806:58
 • Prelude & Fugue in F-Sharp Major, Krebs-WV 409:
 • 43Krebs: Prelude & Fugue in F-Sharp Major, Krebs-WV 40905:12
 • Prelude & Fugue in B Minor, BWV 544:
 • 44Bach: Prelude & Fugue in B Minor, BWV 544: I. Prelude06:09
 • 45Bach: Prelude & Fugue in B Minor, BWV 544: II. Fugue05:50
 • 46Bach: Toccata & Fugue in E Major, BWV 566: I. Toccata02:10
 • 47Bach: Toccata & Fugue in E Major, BWV 566: II. Fugue08:39
 • Helft mir Gottes Güte preisen, BWV 613:
 • 48Bach: Helft mir Gottes Güte preisen, BWV 61301:28
 • Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614:
 • 49Bach: Das alte Jahr vergangen ist, BWV 61402:50
 • In dir ist Freude, BWV 615:
 • 50Bach: In dir ist Freude, BWV 61503:04
 • Mit Fried und Freud ich fahr dahin, BWV 616:
 • 51Bach: Mit Fried und Freud ich fahr dahin, BWV 61601:41
 • Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf, BWV 617:
 • 52Bach: Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf, BWV 61703:07
 • Organ Sonata No. 6 in G Major, BWV 530:
 • 53Bach: Organ Sonata No. 6 in G Major, BWV 530: I. Vivace04:18
 • 54Bach: Organ Sonata No. 6 in G Major, BWV 530: II. Lento03:56
 • 55Bach: Organ Sonata No. 6 in G Major, BWV 530: III. Allegro03:44
 • Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721:
 • 56Bach: Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 72104:13
 • Gott, durch deine Güte, BWV 724:
 • 57Bach: Gott, durch deine Güte, BWV 72401:31
 • Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 697:
 • 58Bach: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 69701:22
 • Gottes Sohn ist kommen, BWV 703:
 • 59Bach: Gottes Sohn ist kommen, BWV 70300:58
 • Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn, BWV 698:
 • 60Bach: Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn, BWV 69801:10
 • Fuga sopra il "Magnificat", BWV 733:
 • 61Bach: Fuga sopra il "Magnificat", BWV 73304:44
 • Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 700:
 • 62Bach: Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 70003:19
 • Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 701:
 • 63Bach: Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 70101:33
 • Wir Christenleut hab'n jetzund Freud, BWV 710:
 • 64Bach: Wir Christenleut hab'n jetzund Freud, BWV 71001:55
 • Wo soll ich fliehen hin, BWV 694:
 • 65Bach: Wo soll ich fliehen hin, BWV 69403:25
 • Aria in F Major, BWV 587 (After Couperin's Les nations):
 • 66Bach: Aria in F Major, BWV 587 (After Couperin's Les nations)02:49
 • Prelude, Trio & Fugue in B Major, BWV 545b:
 • 67Bach: Prelude, Trio & Fugue in B Major, BWV 545b: I. Prelude02:04
 • 68Bach: Prelude, Trio & Fugue in B Major, BWV 545b: IIa. Adagio00:43
 • 69Bach: Prelude, Trio & Fugue in B Major, BWV 545b: IIb. Trio04:32
 • 70Bach: Prelude, Trio & Fugue in B Major, BWV 545b: IIIa. Tutti00:38
 • 71Bach: Prelude, Trio & Fugue in B Major, BWV 545b: IIIb. Fugue03:54
 • Prelude & Fugue in F Minor, BWV 534:
 • 72Bach: Prelude & Fugue in F Minor, BWV 534: I. Prelude03:51
 • 73Bach: Prelude & Fugue in F Minor, BWV 534: II. Fugue05:14
 • Ach Gott und Herr, BWV 714:
 • 74Bach: Ach Gott und Herr, BWV 71402:33
 • Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742:
 • 75Bach: Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 74202:42
 • Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742:
 • 76Bach: Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BWV 110103:08
 • Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, BWV 1102:
 • 77Bach: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, BWV 110202:31
 • Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, BWV 1103:
 • 78Bach: Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, BWV 110301:47
 • Vater unser im Himmelreich, BWV 737:
 • 79Bach: Vater unser im Himmelreich, BWV 73702:05
 • Organ Sonata No. 2 in C Minor, BWV 526:
 • 80Bach: Organ Sonata No. 2 in C Minor, BWV 526: I. Vivace04:00
 • 81Bach: Organ Sonata No. 2 in C Minor, BWV 526: II. Largo03:26
 • 82Bach: Organ Sonata No. 2 in C Minor, BWV 526: III. Allegro04:22
 • Wenn dich Unglück tut greifen an, BWV 1104:
 • 83Bach: Wenn dich Unglück tut greifen an, BWV 110402:10
 • Jesu, meine Freude, BWV 1105:
 • 84Bach: Jesu, meine Freude, BWV 110501:40
 • Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost, BWV 1106:
 • 85Bach: Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost, BWV 110601:56
 • Jesu, meines Lebens Leben, BWV 1107:
 • 86Bach: Jesu, meines Lebens Leben, BWV 110701:34
 • Als Jesus Christus in der Nacht, BWV 1108:
 • 87Bach: Als Jesus Christus in der Nacht, BWV 110803:00
 • Ach Gott, tu dich erbarmen, BWV 1109:
 • 88Bach: Ach Gott, tu dich erbarmen, BWV 110902:24
 • O Herre Gott, dein göttlich Wort, BWV 1110:
 • 89Bach: O Herre Gott, dein göttlich Wort, BWV 111002:06
 • Nun lasset uns den Leib begraben, BWV 1111:
 • 90Bach: Nun lasset uns den Leib begraben, BWV 111103:10
 • Passacaglia in C Minor, BWV 582:
 • 91Bach: Passacaglia in C Minor, BWV 58214:16
 • Fantasia & Fugue in C Minor, BWV 562:
 • 92Bach: Fantasia & Fugue in C Minor, BWV 562: I. Fantasia04:53
 • 93Bach: Fantasia & Fugue in C Minor, BWV 562: II. Fugue01:56
 • Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 709:
 • 94Bach: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 70903:11
 • Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 726:
 • 95Bach: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 72601:10
 • Herzlich tut mich verlangen, BWV 727:
 • 96Bach: Herzlich tut mich verlangen, BWV 72702:53
 • In dich hab ich gehoffet, Herr, BWV 712:
 • 97Bach: In dich hab ich gehoffet, Herr, BWV 71202:19
 • Fantasia on "Jesu, meine Freude", BWV 713:
 • 98Bach: Fantasia on "Jesu, meine Freude", BWV 71304:37
 • Jesus, meine Zuversicht, BWV 728:
 • 99Bach: Jesus, meine Zuversicht, BWV 72802:37
 • Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 706:
 • 100Bach: Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 70601:51
 • Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BWV 732:
 • 101Bach: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BWV 73201:37
 • Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV 734:
 • 102Bach: Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV 73402:08
 • Organ Concerto in A Minor, BWV 593:
 • 103Bach: Organ Concerto in A Minor, BWV 593: I. —04:07
 • 104Bach: Organ Concerto in A Minor, BWV 593: II. Adagio03:42
 • 105Bach: Organ Concerto in A Minor, BWV 593: III. Allegro03:53
 • O Lamm Gottes unschuldig, BWV 1085:
 • 106Bach: O Lamm Gottes unschuldig, BWV 1085: Manualiter02:54
 • 107Bach: O Lamm Gottes unschuldig, BWV 1085: Choral03:18
 • Fantasia on "Valet will ich dir geben", BWV 735:
 • 108Bach: Fantasia on "Valet will ich dir geben", BWV 73505:08
 • Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 691:
 • 109Bach: Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 69101:59
 • Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 690:
 • 110Bach: Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 69002:11
 • Valet will ich dir geben, BWV 736:
 • 111Bach: Valet will ich dir geben, BWV 73604:51
 • Toccata & Fugue in D Minor, BWV 538 "Dorian":
 • 112Bach: Toccata & Fugue in D Minor, BWV 538 "Dorian": I. Toccata05:22
 • 113Bach: Toccata & Fugue in D Minor, BWV 538 "Dorian": II. Fugue07:20
 • Fantasia & Fugue in A Minor, BWV 561:
 • 114Bach: Fantasia & Fugue in A Minor, BWV 561: I. Fantasia03:17
 • 115Bach: Fantasia & Fugue in A Minor, BWV 561: II. Fugue06:36
 • Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662:
 • 116Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 66207:51
 • Trio on "Allein Gott in der Höh sei Ehr", BWV 664:
 • 117Bach: Trio on "Allein Gott in der Höh sei Ehr", BWV 66404:37
 • Fugue in G Minor, BWV 578 "Little":
 • 118Bach: Fugue in G Minor, BWV 578 "Little"03:55
 • Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663:
 • 119Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 66306:29
 • Herr Gott, dich loben wir, BWV 725:
 • 120Bach: Herr Gott, dich loben wir, BWV 72510:20
 • Fugue in G Minor, BWV 131a:
 • 121Bach: Fugue in G Minor, BWV 131a02:27
 • Trio on "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", BWV 655:
 • 122Bach: Trio on "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", BWV 65503:47
 • Vor deinen Thron tret' ich, BWV 668:
 • 123Bach: Vor deinen Thron tret' ich, BWV 66802:59
 • Prelude & Fugue in D Major, BWV 532:
 • 124Bach: Prelude & Fugue in D Major, BWV 532: I. Prelude04:51
 • 125Bach: Prelude & Fugue in D Major, BWV 532: II. Fugue06:25
 • Total Runtime07:00:15

Info for Opus Bach, Vol 3It is finished. Peter Kofler’s grand Bach passion has reached its sonorous finale. Only six years after its inception in 2017, the native of Bolzano finalizes his complete recording at the four-manual Rieger organ of the Jesuit Church of St. Michael’s in Munich. Not only has this ambitious project set entirely new standards in recording engineering, but simultaneously it connects the spirited joy of a historically informed approach and the tonal possibilities of modern organ building. For – unlike other complete recordings of Bach’s organ works – this one does not rely on historical organs, but utilizes a single modern instrument – namely the organ that has been Kofler’s musical home since 2008, so rich in colors that he himself describes this richness as almost inexhaustible. Kofler takes advantage of this fascinating range by tirelessly contriving ever fresh combinations of sounds and register, which perfectly unfurl and reinforce the character of every single piece. The final album – number 16 – ends with a track in radiant D major, the very essence of joy and gratitude in Kofler’s Bachian cosmos.

"… There is so much here to admire that I will just single out some of my particular highlights. … I have nothing but high praise for this release, and enthusiastically look forward to the next instalment. This is an auspicious start to what promises to be a compelling cycle. Stephen Greenbank, musicweb-international.com)

Peter Kofler, Rieger organ Jesuit Church St Michael MunichPeter Kofler
A native of Bolzano, South Tyrol, organist and harpsichordist Peter Kofler (*1979) received his first musical training at the Claudio Monteverdi Academy of Music in his hometown.

At the University of Music and Performing Arts in Munich he studied the organ and church music with Harald Feller as well as harpsichord with Christine Schornsheim.

Peter Kofler has performed with distinguished conductors such as Mariss Jansons, Franz Welser-Möst, Bernard Haitink, Riccardo Muti, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen, Giovanni Antonini, and Thomas Hengelbrock.

He is a founding member and regular harpsichordist of the ”L’ Accademia Giocosa” Baroque Orchestra.

Peter Kofler is a regular guest at grand international music festivals. Among his chamber music partners are Dorothee Oberlinger, Dmitry Sinkovsky, Ramón Ortega Quero and Gabór Tarkövi. As an organ soloist he has played recitals at Notre-Dame de Paris, the Lucerne Culture and Congress Centre, Saint Petersburg’s Mariinsky Theatre, at Berlin Cathedral and Philharmonie, St. Stephen’s Cathedral in Vienna, at the Dresden Frauenkirche, St. Michael’s in Hamburg, and many other locations.

Since August 2008 Peter Kofler has been the organist of the Jesuit Church of St. Michael’s in Munich. The Bücher- Dieckmeyer Foundation granted him its Award for Services to Church Music in Bavaria. He is the founder and artistic director of the international organ festival ”Münchner Orgelherbst” at St. Michael’s and teaches the organ and choral conducting at Munich’s University of Music and Performing Arts.

Between 2003 and 2014 Peter Kofler served as répétiteur and assistant to Hansjörg Albrecht at the Munich Bach Choir. From 2007 to 2010 he conducted the Klassikchor Munich.

Various CD and radio broadcast recordings complete his artistic profile (ZDF, BR, RAI, Deutsche Grammophon, Sony Classical, Querstand, Raumklang, Tudor, OehmsClassics, Solo Musica). His organ CD ”Transkriptionen” has received criticial praise in the media and been nominated for the German Record Critics’ Award (”Preis der deutschen Schallplattenkritik”).

Booklet for Opus Bach, Vol 3

© 2010-2024 HIGHRESAUDIO